ItemHoveredListener<TSupplyChainItem extends SupplyChainBaseItem>

A callback type invoked when the hovered item has changed.

Type
(
item: TSupplyChainItem | null,
oldItem?: TSupplyChainItem | null
) => void